Online Election System

ระบบการเลือกตั้งประธานนักเรียนออนไลน์ (รอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)

ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลการเลือกตั้ง นักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้น ม.4/1

เลือกระดับชั้น
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล วันที่ลงคะแนน สถานะ
1 40xxx นายธนกฤต   อร่ามศิลป์ 14 ก.ค. 2566 10:07:13
3 40xxx นายภูวฎณ   สุขนาคกิจ 14 ก.ค. 2566 11:40:43
5 42xxx นายกลวัชร   สุการี 14 ก.ค. 2566 11:43:33
6 42xxx นายภูมิพลัง   จันทศาศวัต 14 ก.ค. 2566 10:02:49
14 40xxx เด็กหญิงอภิชญาน์   สุขสอาด 14 ก.ค. 2566 10:34:27

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th